Ciągle zmieniająca się sytuacja na rynku usług medycznych powoduje, iż prowadzone przez nas działania skupione zostały na potrzebach naszych licznych pacjentów i ukierunkowane na pełne ich zaspokojenie. Za nasz cel postawiliśmy sobie dobro pacjenta i uzyskanie jak największego zadowolenia z oferowanych przez nas usług.

Dlatego też ZOZ Medical postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i wdrożyć System Zarządzania Jakością wg. Normy ISO 9001. Zgodnie z jej wytycznymi została wprowadzona Polityka Jakości, która obejmuje ogół zamierzeń i ukierunkowań organizacji dotyczących jakości.

POLITYKA Jakości, Zarządzania Środowiskowego i Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Zakład Opieki Zdrowotnej Medical Sp. z o. o. udziela świadczeń zdrowotnych stale dbając o ich wysoką jakość. Mając na uwadze ciągłą poprawę standardów udzielanych  świadczeń opracowano i wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego i Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg norm ISO 9001, ISO 14001:2004 oraz ISO 27001:2005. Dążymy do świadczenia najwyższej jakości usług wobec Pacjenta, do najwyższej jakości pracy i samodoskonalenia się naszych Pracowników jak i najwyższej jakości w relacjach Organizacji jako Pracodawcy wobec jej Pracowników. Dlatego też, uwzględniając specyfikę naszej działalności, deklarujemy:

 • wdrożenie i utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001,
 • ciągłe doskonalenie procesów i procedur,
 • ciągłą  poprawę działań środowiskowych,
 • postępowanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w działalności Zakład Opieki Zdrowotnej Medical Sp. z o. o.,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom,
 • racjonalne wykorzystywanie i oszczędzanie wody, energii i paliw,
 • minimalizowanie zużycia substancji niszczących warstwę ozonową,
 • gospodarkę odpadami zgodną z obowiązującym stanem prawnym w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
 • minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych,
 • zachęcanie dostawców i podwykonawców, aby uświadomili sobie swoją odpowiedzialność za środowisko, wdrażali własne programy jego naprawy i stosowali politykę zrównoważonego rozwoju,
 • szkolenie Pracowników celem poznawania i zmniejszania negatywnego wpływu Zakład Opieki Zdrowotnej Medical Sp. z o. o. na stan środowiska
 • zapobiegania wypadkom
 • zapewnienia  bezpieczeństwa przetwarzania danych w ramach udzielanych świadczeń medycznych

Zarząd Zakładu Opieki Zdrowotnej Medical Sp. z o. o. dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu weryfikuje Politykę ZSZ przystosowując ją do zmieniających się warunków.
Polityka ZSZ jest znana wszystkim pracownikom Zakładu Opieki Zdrowotnej Medical Sp. z o. o. oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym stronom.  
W oparciu o powyższą politykę przyjęto szczegółowe cele i programy, których realizacja jest analizowana w ramach przeglądów dokonywanych okresowo przez Zarząd.

Obowiązuje od dnia: 31 marca 2017r.