Regulamin użytkowania Karty Pacjenta VIP

karta pacjenta VIP

WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL  KARTY PACJENTA VIP

Wystawcą i właścicielem  Karty Pacjenta VIP  jest Zakład Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o. o. z siedzibą w Puławach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Karta Pacjenta VIP uprawnia do korzystania we wszystkich placówkach Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o. o. z następujących świadczeń medycznych:

1. Dostęp do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ciągu 24h od zgłoszenia. Konsultacje obejmują badania i porady lekarskie, bezpłatne badania diagnostyczne niezbędne do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej.

2. Dostęp do lekarzy specjalistów ZOZ Medical w następujących poradniach:

 • alergologiczna dla dzieci
 • chirurgii naczyniowej
 • dermatologiczna
 • diabetologiczna
 • gastrologiczna
 • ginekologiczno-położnicza
 • kardiologiczna
 • logopedyczna
 • neurologiczna
 • okulistyczna
 • ortopedyczna
 • otolaryngologiczna
 • pediatryczna
 • pulmonologiczna
 • rehabilitacyjna
 • urologiczna

Dostęp do lekarzy specjalistów w możliwie najkrótszym terminie (do 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia) oprócz poradni  alergologicznej dla dzieci, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej ( do 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia).

3. Profesjonalna i kompleksowa opieka rehabilitacyjna, najnowsze metody i techniki rehabilitacyjne na zlecenie lekarzy ZOZ Medical.

 • kinezyterapia
 • fizykoterapia
 • hydroterapia
 • masaż leczniczy
 • kinesiology taping

ZABIEGI REHABILITACYJNE PONADSTANDARDOWE

 • terapia przeciwbólowa falą uderzeniową
 • drenaż limfatyczny
 • Salus-Talent
 • laser wysokoenergetyczny

4. Badania laboratoryjne i diagnostyczne dostępne w ZOZ Medical w ramach porad i konsultacji.

 • Rezonans magnetyczny
 • Tomograf komputerowy
 • USG Doppler
 • Badania endoskopowe( videokolonoskopia, videogastroskopia, videolaryngoskopia)
 • Badania RTG
 • EEG cyfrowe
 • Audiometria tonalna
 • Tympanometria( badanie słuchu)
 • Perymetria komputerowa(badanie pola widzenia)
 • Echo serca
 • Holter EKG i ciśnieniowy
 • Pełny zakres badań laboratoryjnych

UŻYTKOWNIK  KARTY PACJENTA VIP

Użytkownikiem Karty Pacjenta VIP jest osoba, która zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. O przyznaniu Karty Pacjenta VIP decyduje Zarząd ZOZ „Medical”.

Karta Pacjenta VIP jest kartą imienną i przekazywanie jej osobom trzecim skutkuje natychmiastową utratą uprawnień z karty.

WARUNKI UŻYTKOWANIA  KARTY PACJENTA VIP

Karta Pacjenta VIP wydawana jest użytkownikom bezpłatnie.

TERMIN WAŻNOŚCI  KARTY PACJENTA VIP

Karta Pacjenta VIP jest ważna  przez okres 1 roku od momentu otrzymania.

Wystawca ma prawo unieważnić kartę w przypadku zmiany ogólnych zasad przyznawania rabatu przez Zarząd Spółki.  

Wystawcy przysługuje prawo unieważnienia karty w przypadku niedotrzymania przez użytkownika warunków regulaminu korzystania z karty.

Przedłużenie ważności karty na kolejne okresy roczne następuje po weryfikacji przez ZOZ „Medical”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin Przyznawania i Użytkowania Karty Pacjenta VIP jest podany do publicznej wiadomości na stronie www.zozmedical.com.pl. Wystawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz towarzyszących karcie danego typu przywilejów, w każdym czasie bez podania przyczyn.

Wartość nieodpłatnych świadczeń medycznych podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

Przywileje i rabaty związane z Kartą Pacjenta VIP nie łączą się z innymi rabatami i promocjami udzielanymi przez ZOZ „Medical” Sp. z o. o.

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.